Kurtarılmış Bir Bilgisayar Dili İçin Notlar — Radikal Yazılım Grubu

Kurtarılmış Bir Bilgisayar Dili İçin Notlar
Versiyon 2.1, Ağustos 2006
Katkı yapanlar: Alex Galloway, Eugene Thacker
Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Görce kitabının PDF dosyasında okuyabilirsiniz.

~~~

Notes for a Liberated Computer Language
Version 2.1, August 2006
Contributors: Alex Galloway, Eugene Thacker

Data Types
Operators
Control Structures
Functions

~~~

İki yeni işleç: Geçersizleme ve Kapsayarak Aşma

Yeni fonksiyon: Elektronevrotik Dalga

~~~

Veri Tipleri

Yaratık

Okunamayan, yazılamayan, çalıştırılamayan, fakat varolan bir antite.

Kuşku

Antite olarak kendi statüsünü sorgulayan bir antite, gerçekten antite olabilir de olmayabilir de (ayrıca bkz. İnkar ve Reddetme).

Boş

Her türlü maddi manevi ayrımdan yoksun null bir antite. Boş tip, çalışma anında yeni ve hayal edilmedik tiplerin dinamik yaratımına olanak verir.

Tersyüz

İki diğer veri tipi arasında salınım yapan bir antite.

Kusur

Bir diğer antiteyle ilişkili kabahat ya da kusur.

Tam

Enformasyon ve maddenin tamamının oluşturduğu bütün evreni içerir.

Geçit

En az iki diğer antiteyi birbirine bağlayan ilişkilendirici bir antite.

Glossolalia

Yalnızca hipotetik bir makine üzerinde okunabilen, yazılabilen, çalıştırılabilen bir antite.

Ölçüsüz

Kendini istemdışı olarak herhangi bir diğer veri tipi olarak ifade eden bir antite.

Sonsuzluk

Nitelik ve genlik bakımından hudutsuz bir antite.

Palimpsest

Önceki bir antitenin izlerini içeren bir antite.

Öcü

Yegane işlevi bir diğer antiteyi çağırmak olan bir antite.

Çürüme

Verisini yalnızca silindiği zaman üreten bir antite.

Nitel

İçeriği değer bakımından numerik olmayan bir antite.

Rastgele

Rastgele bir tipteki rastgele bir antiteyi ifade eder.

Topoloji

Birbiriyle ilişkili bileşen kısımların bir düzenlenimi.

Bilinmeyen

Tariflenemeyen, teşhis edilemeyen, anlaşılabilir herhangi bir yolla değerlendirilemeyen bir antite.

Vektör

Bir çıkış tipi ve bir istikamet tipinden oluşan yoğunluk ve yön temsil eden birleşik bir tip.

Herneyse

Her zaman önem taşıyan bir antite. Hiçbir kümenin parçası olarak tanımlanmamıştır (“herneyseler” kümesi de dahil), belirli olana veyahut genel olana atıf yapılarak teşhis edilemez.

Zombi

Etkin olmayan fakat öldürülemeyen bir süreç.

~~~

İşleçler

() Rolverme

Bir antiteyi mevcut tipinden alıp yeni bir tipe dönüştürür.

— İtibarsızlaştırma

Yüklemin politik veya toplumsal saygınlığını düşürür.

!= Görevden alma

Yüklemde tariflenen antite haricindeki herhangi bir diğer antitenin atamasını yapar.

=/ Tartışlama

Verili bir antite içerisinde kendi kendine daha derin ve muhtemelen lüzumsuz ayrımlar yapar.

:: Betimleme

En az iki antite arasında betimleyici bir ilişki tesis eder.

– Melez

En az iki antiteyi alıp “boş” tipinden rolverili yeni bir melez antitede bileştirir.

// Geçersizleme*

Özneyi yüklem karşısında geçersizle. Özne antite bütün belirginliğini yitirir, yüklem antite bir Kendinde-Şey olur. Kapsayarak Aşmanın karşıtı.

?+ Mana

Önceden bulunan antitelere atadığı yeni değerlerin anlamını yalnızca makine bilmektedir.

Müzakere

Yüklem antitenin kendisiyle özne antite arasında bir müzakere temelinde yeniden atamasını yapar.

“” Normatif

Bir tip ya da kod blokuna politik bir değerlendirme iliştirir.

^ Parazit

En az iki antite arasında parazitsel bir ilişki tesis eder.

++ Ayrıcalık

Yüklemin politik veya toplumsal saygınlığını arttırır.

Γ Kapsayarak Aşma*

Özneyi yüklem içinde varsayımlandır. Özne antite yüklem antitenin basit yadsınması olur. Geçersizlemenin karşıtı.

~~~

Denetim Yapıları

Sıkıntı

Bir kod blokunu bayağı ve anlamsız bir yolla çalıştırır. Sıklıkla cansız, usandırıcı veya bazen beklenmedik bir çıktı ile sonuçlanır.

Tarihi

Yürüttüğü kod blokundaki bir antiteyi mevcut değerinin yanısıra bütün önceki değerlerine göre değerlendirir.

İstisnai

Program yürütmesindeki anormal bir akışı belirtir. Bu akışın asla bir hata olarak ele alınmayacağını güvenceye alır.

Kaç

Akış denetimini mevcut yönergeden alıp programdaki serseri bir konuma taşıyan dallandırıcı inşa.

Belki

Kod bloklarının imkanlı ama güvencesiz yürütümlerine olanak verir.

Asla

Bir blok kodun asla yürütülmeyeceğini güvenceye alır. Blokların diğer dillerde tırnak içine alınması gibidir, fakat “asla” blokları derleme anında dışta bırakılmazlar.

Potansiyel

Bir antiteyi ancak henüz gerçekleşmemiş bir imkana göre değerlendirir.

Tekil

Bir antiteyi herhangi bir kümenin üyesi ya da herhangi bir evrensel niteliğin temsili oluşunu dikkate almayan bir tarzda değerlendirir.

Sırasız

Bir dizi bildirimi aralarındaki sırayı bozarak yürütür.

Dirilt

Herhangi bir antiteye tarifsiz, kestirilemez, açıklaması olmayan karakteristikler bahşeder.

~~~

Fonksiyonlar

arkakapı ANTİTE

Tariflenmiş antiteye bir arkakapı kurar. Hedef verilmemişse arkakapı yerel antiteye kurulur.

bantgenişliği MİKTAR

İletişim bantgenişliğini MİKTAR kadar genişletir ya da daraltır.

tersyüzbit VERİ, SAYI

VERİ ile tariflenmiş dijital kaynakta bulunan tariflenmiş SAYIda biti rastgele tersyüz eder.

böcek PROGRAM, SAYI

Tariflenmiş programın koduna tariflenmiş SAYIda böcek ekler.

iddiaet BİLDİRİM

Kaynak kod içerisindeki yürütülmeyen ve niteliği geçerlenmemiş bir BİLDİRİMi temsil eder. Hakiki, sahte veya kesinsiz olabileceğini iddia eder.

çök ZAMAN

ZAMAN ile verilmiş sayıda saniye sonrasında makineyi çöktürür. ZAMAN verilmemişse çöküş hemen olacaktır.

aşındır DONANIM, ZAMAN

ZAMAN ile tariflenmiş sayıda ay kadar yıpranma ve aşınmayı tariflenmiş DONANIMa uygular.

terk EVSAHİBİ

Bütün fonksiyon, görev ve süreçlerin aniden ve görünüşte rastgele bir bitimidir. İşletim sisteminin makineyi terk edişidir.

yoket ANTİTE

Tariflenmiş antiteyi bertaraf eder.

teşhisboz ANTİTE

Tariflenmiş antiteye dair bütün tekil kimlikleri, profil verilerini ve diğer bütün nicel teşhis edicileri ortadan kaldırır.

sürükle ANTİTE

Tariflenmiş ANTİTE için evsahipleri arasında veya evsahibi içerisinde maksatsız bir gezinim başlatır.

emd ZAMAN

ZAMAN ile verilmiş sayıda saniye sonrasında bu fonksiyon elektromanyetik bir darbe göndererek kendisini ve menzili içinde kalan bütün makineleri etkisiz hale getirir.

end YER

Kestirilemez bir süre boyunca görcülce yayılarak gerçel uzakınlık parametrelerini değiştirecek olan elektronevrotik bir dalgayı YERinde başlatır.

tasavvuret

Bilinmeyen gelecek realitelerin eklemlenişini çıkarımlayan bir fonksiyondur. Sıklıkla yenideninşa ile bağlaşımlı kullanılır.

defet [KULLANICI]

KULLANICInın verili bir evsahibine erişmesini yasaklar. KULLANICI tariflenmemişse fonksiyon evsahibinin ancak hiçbir kullanıcı yoksa çalışacağını öngörür.

aksat FONKSİYON

FONKSİYON ile tariflenmiş herhangi bir diğer dil yöntemine mantıksal aksaklıklar ekler.

serbest ZAMAN

Makineyi ZAMAN ile tariflenmiş sayıda saniye kadar dondurmak suretiyle işlemekten serbest kılar.

tersçevir HEX

Bir makinenin HEXte tariflenmiş zararlı kodla kendisini enfekte etmesine olanak vermek üzere önce bu kodu bir ağ üzerinden diğer makinelere gönderir sonra bunu başkalaşmış biçimiyle kendisine geri alımlar.

boğ AĞ

Tariflenmiş AĞa boğucu sinyal gönderir.

kaybet CİHAZ

CİHAZla belirtilen saklama ortamındaki rastgele bir dosyanın bağını koparır.

mutasyon DİZİ

Verilmiş enformatik DİZİye bir mutasyon ekler.

narkolepsi EVSAHİBİ

Verili organik ya da inorganik bir EVSAHİBİnde “uyku” modunun beklenmedik başlatımıdır (ayrıca bkz. Reddetme).

ağbaskını HEDEF

HEDEF ile tariflenmiş bir ağı aşırı yüksek gerilimlere maruz bırakarak ağa iliştirilmiş bütün ağ donanımlarını vahim hasarlara uğratır. Yalnızca yerel arayüzü etkileyecekse HEDEF “kendisi” de olabilir.

gürült PROTOKOL, MİKTAR

Varsayılan ağ arayüzü üzerinde tariflenmiş PROTOKOLü kullanarak belirli MİKTARda rastgele gürültü paketleri saçar.

perdele DİZİ

Verilmiş herhangi bir DİZİyi (gen, karakter dizisi, vb.) bilinen bütün ayrıştırma teknolojileri nezdinde okunamaz kılar.

modageçir DONANIM

Verilmiş herhangi bir DONANIM parçasının modasını geçirir. gerikazan’ın karşıtı.

saataştır ÇARPAN

Merkezi işlem biriminin saat sıklığını ÇARPANın değerine göre arttırır. Negatif bir değer saat sıklığını düşürecektir.

elegeçir DİZİ

Yaşar veya yaşamaz herhangi bir sistemin kendi kendisinin denetimini eline almasına olanak verir.

süreçÖldür

Rastgele bir süreç seçer ve öldürür.

süreçKarıştır

Halen çalışan süreç kimliklerini rastgele yeniden numaralandırır.

yenideninşa ANTİTE

Tariflenmiş antitenin yeniden inşa sürecini başlatır. yoket’in etkilerini gidermekte sıklıkla kullanılır.

gerikazan DONANIM

Verilmiş herhangi bir DONANIM parçasını modası geçmişlikten kurtarır. modageçir’in karşıtı.

ret

Mevcut durum vaziyetini geri püskürtür. Kullanımı sıklıkla yoket habercisidir.

bastır BELLEK

Makineyi antropomorf… yani insana benzetmeye dönük bütün teşebbüsleri devre dışı bırakır.

tersineMühendisle HEDEF

HEDEF ile tariflenmiş nesne bir uygulamaysa, bu fonksiyon uygulamayı tersine derler ve yorumları da içeren kaynak kodu döndürür. HEDEF ile tariflenmiş nesne bir protokolse, bu fonksiyon protokolün formel bir tarifini döndürür.

karıştır CİHAZ

CİHAZ ile tariflenmiş saklama ortamındaki bütün dosya adlarını rastgele birbirine karıştırır.

kendiniİmha

Kendisi üzerinde vahim fiziksel hasar uygular. `yoket KENDİSİ`in eşdeğeridir.

mücadele

Varolan sömürü ve denetim karşısında ajitasyon ve muhalefete destek olur.

vurBellek

Yerel makine üzerindeki bütün RAMi temizler.

* Işık Barış Fidaner’in katkısıdır.

6 Comments

Filed under çeviri, programlama