Türkçeye çevirdiğim şarkı sözlerinde 100+’dan 60+’ya kadarki bozunumlar

Lejand
Belirlenim : sen // ben
Belirsizlik : ne // ama
Benzetim : gibi // hiç
Bilinmeyen : ama // ki
Bulum : o // bu
Gelim : de // bana
Mazeret : sen // Belirsizlik
Muhatap : sen // Yönelim
Olan : ve // bir
Olum : yanlış // var
Özdeşim : ben // ki
Ünlem : işte // ah
Yönelim : seni // beni

“//” işareti Kantçı geçersizleme işlecidir, Hegelci kapsayarak aşma işlecinin (Γ) karşıtıdır. Bu ikililerin her birisinin adeta true // false gibi aşkınsal bir eksen oluşturduğunu belirtir.

Önceki bir yazıda yer verdiğim iki grafik arasındaki geçişi incelemek istiyorum. Sözcük çiftlerini belirtmek için sembolik kelimeler kullandım. Hangi kelimenin hangi sözcük çiftini (ya da üçlüsünü) belirttiğini sağ yandaki Lejand’da görebilirsiniz.

Bu grafiği (100+) Lejand’a göre şöyle yazmalıyız:

100+ : (Belirlenim // Bulum) // Olan

Ama incelemeyi basitleştirmek için Olan terimini gözardı edeceğim. Çünkü 100+ ile 60+ arasında sadece Belirlenim // Bulum kısmı değişiyor. Olan kısmı değişmiyor.

100+ : Belirlenim // Bulum

Olan kısmı 60+’dan 50+’ya geçilmesiyle birlikte (aşağıdaki son iki grafik arasında) tam ortasından yarılıyor. Aynı anda Bulum da tam ortasından yarılıyor. O konuyu bu yazının dışında bırakıyorum.

90+ : Bulum // (Belirlenim // Bilinmeyen)

Bu ilk işlemde:
1) Bulum Belirlenim’in dışına çıkmış, yani verilerle ampirik bir karşılaşma var.
2) Belirlenim’in hemen yanında Bilinmeyen diye yeni bir eksen belirmiş.

80+ : Mazeret // (Bulum // Özdeşim)

Bu ikinci işlemde:
1) Bulum, Belirlenim // Bilinmeyen arasına girmiş ve ikisini de ortadan yarmış.
2) Bu yarılma sonucunda Bulum’un altında Özdeşim, üstünde Mazeret üretilmiş.
3) Yani bu işlemde ampirik verinin ilk algılanışıyla özneyi bölmesi sahnelenmiş.

70+ :
((Olum // Yönelim) // Bulum) //
(Mazeret // ((Ünlem // Benzetim) // Özdeşim))

Bu üçüncü işlemde:
1) Bulum tekrar dışarı çıkmış, yani verilerle ampirik karşılaşma tekrarlanmış.
2) Bulum’un ardında kalan iç tarafta Ünlem // Benzetim ikilisi belirmiş.
3) Bulum’un üstbelirleyeni olarak Olum // Yönelim ikilisi meydana çıkmış.
4) Bulum’un ardında & üstünde terimler belirmesi, tekrarlanma sayesindedir.

60+ :
(Muhatap // Bulum) //
((Belirsizlik // Özdeşim) // ((Benzetim // Olum) // (Ünlem // Gelim)))

Bu dördüncü işlemde:
1) Mazeret parçalanmış.
2) (Ünlem // Benzetim) // Özdeşim de parçalanmış.
3) Parçalanan Mazeret’ten çıkan Belirsizlik Özdeşim’i çevrelemiş.
4) Yönelim’den kopan Olum içeride Benzetim’in yanına eklenmiş.
5) Yanlarına Gelim gelmiş ve Ünlem’le eşleşmiş.
6) Mazeret’ten çıkan Sen, Yönelim’i çevreleyerek Muhatap olmuş(sun).
7) Bulum’un üstbelirleyeni artık Olum // Yönelim değil, Muhatap olmuş.

Evet incelememiz sona erdi.

Psikanalizle bir bağlantı kurmak gerekirse (ki gerekir) birinci işlemde karşılaşılan ilk ampirik verilerin algılanmasıyla özneyi bölerek Mazeret’i üreten ikinci işlem yabancılaşmadır. Ampirik algının üçüncü işlemde tekrarlanmasından sonra Mazeret’i parçalayıp Muhatap’ı oluşturan dördüncü işlem ayrılmadır.

Postmodern Yabancılaşma ile de bağlantı kurmak gerekirse (ki o da gerekir) birinci işlemde ampirik veriyle ilk karşılaşma İrade’yi belirtir ve bedenlenmenin temelidir (ve yetkilerin zeminidir). Üçüncü işlemde ampirik verinin tekrar algılanması Sistem’i belirtir ve yetkilenmenin temelidir (ve bedenlerin zeminidir).

60+ ile 50+ arasında Olan’la Bulum’un yarılmasını başka zamana bırakalım.

50+ : ???

1 Comment

Filed under bilim

One response to “Türkçeye çevirdiğim şarkı sözlerinde 100+’dan 60+’ya kadarki bozunumlar

  1. Pingback: Öbekle Geç — derleme | YERSİZ ŞEYLER