Kurtarılmış Bir Bilgisayar Dili İçin Notlar — Radikal Yazılım Grubu

Önceden link verilmiş olan metni sakareller.net kapatılacağı için buraya taşıyorum. Metin Görce derlemesinde de bulunabilir.

IBF

Kurtarılmış Bir Bilgisayar Dili İçin Notlar
Versiyon 2.1, Ağustos 2006
Katkı yapanlar: Alex Galloway, Eugene Thacker
Türkçesi: Işık Barış Fidaner

İngilizcesi

Veri Tipleri

Yaratık
Okunamayan, yazılamayan, çalıştırılamayan, fakat varolan bir antite.

Kuşku
Antite olarak kendi statüsünü sorgulayan bir antite, gerçekten antite olabilir de olmayabilir de (ayrıca bkz. İnkar ve Reddetme).

Boş
Her türlü maddi manevi ayrımdan yoksun null bir antite. Boş tip, çalışma anında yeni ve hayal edilmedik tiplerin dinamik yaratımına olanak verir.

Tersyüz
İki diğer veri tipi arasında salınım yapan bir antite.

Kusur
Bir diğer antiteyle ilişkili kabahat ya da kusur.

Tam
Enformasyon ve maddenin tamamının oluşturduğu bütün evreni içerir.

Geçit
En az iki diğer antiteyi birbirine bağlayan ilişkilendirici bir antite.

Glossolalia
Yalnızca hipotetik bir makine üzerinde okunabilen, yazılabilen, çalıştırılabilen bir antite.

Ölçüsüz
Kendini istemdışı olarak herhangi bir diğer veri tipi olarak ifade eden bir antite.

Sonsuzluk
Nitelik ve genlik bakımından hudutsuz bir antite.

Palimpsest
Önceki bir antitenin izlerini içeren bir antite.

Öcü
Yegane işlevi bir diğer antiteyi çağırmak olan bir antite.

Çürüme
Verisini yalnızca silindiği zaman üreten bir antite.

Nitel
İçeriği değer bakımından numerik olmayan bir antite.

Rastgele
Rastgele bir tipteki rastgele bir antiteyi ifade eder.

Topoloji
Birbiriyle ilişkili bileşen kısımların bir düzenlenimi.

Bilinmeyen
Tariflenemeyen, teşhis edilemeyen, anlaşılabilir herhangi bir yolla değerlendirilemeyen bir antite.

Vektör
Bir çıkış tipi ve bir istikamet tipinden oluşan yoğunluk ve yön temsil eden birleşik bir tip.

Herneyse
Her zaman önem taşıyan bir antite. Hiçbir kümenin parçası olarak tanımlanmamıştır (“herneyseler” kümesi de dahil), belirli olana veyahut genel olana atıf yapılarak teşhis edilemez.

Zombi
Etkin olmayan fakat öldürülemeyen bir süreç.

İşleçler

() Rolverme
Bir antiteyi mevcut tipinden alıp yeni bir tipe dönüştürür.

— İtibarsızlaştırma
Yüklemin politik veya toplumsal saygınlığını düşürür.

!= Görevden alma
Yüklemde tariflenen antite haricindeki herhangi bir diğer antitenin atamasını yapar.

=/ Tartışlama
Verili bir antite içerisinde kendi kendine daha derin ve muhtemelen lüzumsuz ayrımlar yapar.

:: Betimleme
En az iki antite arasında betimleyici bir ilişki tesis eder.

– Melez
En az iki antiteyi alıp “boş” tipinden rolverili yeni bir melez antitede bileştirir.

// Geçersizleme*
Özneyi yüklem karşısında geçersizle. Özne antite bütün belirginliğini yitirir, yüklem antite bir Kendinde-Şey olur. Kapsayarak Aşmanın karşıtı.

?+ Mana
Önceden bulunan antitelere atadığı yeni değerlerin anlamını yalnızca makine bilmektedir.

<> Müzakere
Yüklem antitenin kendisiyle özne antite arasında bir müzakere temelinde yeniden atamasını yapar.

“” Normatif
Bir tip ya da kod blokuna politik bir değerlendirme iliştirir.

^ Parazit
En az iki antite arasında parazitsel bir ilişki tesis eder.

++ Ayrıcalık
Yüklemin politik veya toplumsal saygınlığını arttırır.

Γ Kapsayarak Aşma*
Özneyi yüklem içinde varsayımlandır. Özne antite yüklem antitenin basit yadsınması olur. Geçersizlemenin karşıtı.

* Işık Barış Fidaner’in katkısıdır.

Denetim Yapıları

Sıkıntı
Bir kod blokunu bayağı ve anlamsız bir yolla çalıştırır. Sıklıkla cansız, usandırıcı veya bazen beklenmedik bir çıktı ile sonuçlanır.

Tarihi
Yürüttüğü kod blokundaki bir antiteyi mevcut değerinin yanısıra bütün önceki değerlerine göre değerlendirir.

İstisnai
Program yürütmesindeki anormal bir akışı belirtir. Bu akışın asla bir hata olarak ele alınmayacağını güvenceye alır.

Kaç
Akış denetimini mevcut yönergeden alıp programdaki serseri bir konuma taşıyan dallandırıcı inşa.

Belki
Kod bloklarının imkanlı ama güvencesiz yürütümlerine olanak verir.

Asla
Bir blok kodun asla yürütülmeyeceğini güvenceye alır. Blokların diğer dillerde tırnak içine alınması gibidir, fakat “asla” blokları derleme anında dışta bırakılmazlar.

Potansiyel
Bir antiteyi ancak henüz gerçekleşmemiş bir imkana göre değerlendirir.

Tekil
Bir antiteyi herhangi bir kümenin üyesi ya da herhangi bir evrensel niteliğin temsili oluşunu dikkate almayan bir tarzda değerlendirir.

Sırasız
Bir dizi bildirimi aralarındaki sırayı bozarak yürütür.

Dirilt
Herhangi bir antiteye tarifsiz, kestirilemez, açıklaması olmayan karakteristikler bahşeder.

Fonksiyonlar

arkakapı ANTİTE
Tariflenmiş antiteye bir arkakapı kurar. Hedef verilmemişse arkakapı yerel antiteye kurulur.

bantgenişliği MİKTAR
İletişim bantgenişliğini MİKTAR kadar genişletir ya da daraltır.

tersyüzbit VERİ, SAYI
VERİ ile tariflenmiş dijital kaynakta bulunan tariflenmiş SAYIda biti rastgele tersyüz eder.

böcek PROGRAM, SAYI
Tariflenmiş programın koduna tariflenmiş SAYIda böcek ekler.

iddiaet BİLDİRİM
Kaynak kod içerisindeki yürütülmeyen ve niteliği geçerlenmemiş bir BİLDİRİMi temsil eder. Hakiki, sahte veya kesinsiz olabileceğini iddia eder.

çök ZAMAN
ZAMAN ile verilmiş sayıda saniye sonrasında makineyi çöktürür. ZAMAN verilmemişse çöküş hemen olacaktır.

aşındır DONANIM, ZAMAN
ZAMAN ile tariflenmiş sayıda ay kadar yıpranma ve aşınmayı tariflenmiş DONANIMa uygular.

terk EVSAHİBİ
Bütün fonksiyon, görev ve süreçlerin aniden ve görünüşte rastgele bir bitimidir. İşletim sisteminin makineyi terk edişidir.

yoket ANTİTE
Tariflenmiş antiteyi bertaraf eder.

teşhisboz ANTİTE
Tariflenmiş antiteye dair bütün tekil kimlikleri, profil verilerini ve diğer bütün nicel teşhis edicileri ortadan kaldırır.

sürükle ANTİTE
Tariflenmiş ANTİTE için evsahipleri arasında veya evsahibi içerisinde maksatsız bir gezinim başlatır.

emd ZAMAN
ZAMAN ile verilmiş sayıda saniye sonrasında bu fonksiyon elektromanyetik bir darbe göndererek kendisini ve menzili içinde kalan bütün makineleri etkisiz hale getirir.

end YER
Kestirilemez bir süre boyunca görcülce yayılarak gerçel uzakınlık parametrelerini değiştirecek olan elektronevrotik bir dalgayı YERinde başlatır.*

tasavvuret
Bilinmeyen gelecek realitelerin eklemlenişini çıkarımlayan bir fonksiyondur. Sıklıkla yenideninşa ile bağlaşımlı kullanılır.

defet [KULLANICI]
KULLANICInın verili bir evsahibine erişmesini yasaklar. KULLANICI tariflenmemişse fonksiyon evsahibinin ancak hiçbir kullanıcı yoksa çalışacağını öngörür.

aksat FONKSİYON
FONKSİYON ile tariflenmiş herhangi bir diğer dil yöntemine mantıksal aksaklıklar ekler.

serbest ZAMAN
Makineyi ZAMAN ile tariflenmiş sayıda saniye kadar dondurmak suretiyle işlemekten serbest kılar.

tersçevir HEX
Bir makinenin HEXte tariflenmiş zararlı kodla kendisini enfekte etmesine olanak vermek üzere önce bu kodu bir ağ üzerinden diğer makinelere gönderir sonra bunu başkalaşmış biçimiyle kendisine geri alımlar.

boğ AĞ
Tariflenmiş AĞa boğucu sinyal gönderir.

kaybet CİHAZ
CİHAZla belirtilen saklama ortamındaki rastgele bir dosyanın bağını koparır.

mutasyon DİZİ
Verilmiş enformatik DİZİye bir mutasyon ekler.

narkolepsi EVSAHİBİ
Verili organik ya da inorganik bir EVSAHİBİnde “uyku” modunun beklenmedik başlatımıdır (ayrıca bkz. Reddetme).

ağbaskını HEDEF
HEDEF ile tariflenmiş bir ağı aşırı yüksek gerilimlere maruz bırakarak ağa iliştirilmiş bütün ağ donanımlarını vahim hasarlara uğratır. Yalnızca yerel arayüzü etkileyecekse HEDEF “kendisi” de olabilir.

gürült PROTOKOL, MİKTAR
Varsayılan ağ arayüzü üzerinde tariflenmiş PROTOKOLü kullanarak belirli MİKTARda rastgele gürültü paketleri saçar.

perdele DİZİ
Verilmiş herhangi bir DİZİyi (gen, karakter dizisi, vb.) bilinen bütün ayrıştırma teknolojileri nezdinde okunamaz kılar.

modageçir DONANIM
Verilmiş herhangi bir DONANIM parçasının modasını geçirir. gerikazan’ın karşıtı.

saataştır ÇARPAN
Merkezi işlem biriminin saat sıklığını ÇARPANın değerine göre arttırır. Negatif bir değer saat sıklığını düşürecektir.

elegeçir DİZİ
Yaşar veya yaşamaz herhangi bir sistemin kendi kendisinin denetimini eline almasına olanak verir.

süreçÖldür
Rastgele bir süreç seçer ve öldürür.

süreçKarıştır
Halen çalışan süreç kimliklerini rastgele yeniden numaralandırır.

yenideninşa ANTİTE
Tariflenmiş antitenin yeniden inşa sürecini başlatır. yoket’in etkilerini gidermekte sıklıkla kullanılır.

gerikazan DONANIM
Verilmiş herhangi bir DONANIM parçasını modası geçmişlikten kurtarır. modageçir’in karşıtı.

ret
Mevcut durum vaziyetini geri püskürtür. Kullanımı sıklıkla yoket habercisidir.

bastır BELLEK
Makineyi antropomorf… yani insana benzetmeye dönük bütün teşebbüsleri devre dışı bırakır.

tersineMühendisle HEDEF
HEDEF ile tariflenmiş nesne bir uygulamaysa, bu fonksiyon uygulamayı tersine derler ve yorumları da içeren kaynak kodu döndürür. HEDEF ile tariflenmiş nesne bir protokolse, bu fonksiyon protokolün formel bir tarifini döndürür.

karıştır CİHAZ
CİHAZ ile tariflenmiş saklama ortamındaki bütün dosya adlarını rastgele birbirine karıştırır.

kendiniİmha
Kendisi üzerinde vahim fiziksel hasar uygular. `yoket KENDİSİ`in eşdeğeridir.

mücadele
Varolan sömürü ve denetim karşısında ajitasyon ve muhalefete destek olur.

vurBellek
Yerel makine üzerindeki bütün RAMi temizler.

* Işık Barış Fidaner’in katkısıdır.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Leave a comment

Filed under şey

Comments are closed.