Sinyalleşen Bilgi, Adminler ve Troller, Sistem ve İrade — Işık Barış Fidaner

Sosyal medyada iletilen bilginin biçimi nedir? O anda iletilmektir. Sinyal olmaktır.

“Gezi”de yüzbinleri (ağaçlarla simgelenen) olay merkezinin etrafına çekip toplayan bilginin biçimi, basit ve anlık sinyal şeklini alan (Twitter’da “Kesin bilgi RT” deyimiyle kodlanan) bu bilgi biçimiydi.

“Gezi”nin içinde ve dışında, etrafında ve ötesinde, öncesinde ve sonrasında, tüm haberleşme tarzlarında bu biçimsel değişim zaten yaşanmaktaydı. Sosyal medya aracılığıyla sinyal alışverişi olarak şekillenerek yaygınlaşan bu belirli haberleşme tarzı, diğer haberleşme tarzları karşısında giderek daha baskın çıkmaktaydı, en baskın bilgilenme ve bilgilendirme biçimi olmaktaydı.

“Gezi” insanlar arasında zaten yaşanmakta olan bu dönüşümün dışa dönük bir patlaması oldu: Baskın bilgilendirici rolü üstlenen sinyallere en duyarlı olan kesimler harekete geçtiler, ellerinden geldiğince, toplandıkları (ağaçlarla simgelenen) merkezin etrafında “gezinerek”, tespit edip algıladıkları sinyallerin sanallıktan gerçek hayata tercümesini yapmaya çalıştılar. “Forum” ve “Dayanışma”larda bu tercüme çalışmasını olabildiğince ilerletmeye, kapsamını genişletmeye, bu sinyallerde buldukları mantığı gerçek hayatta geçerli kılmaya çabaladılar.

Diğer bilgilenme biçimlerine kıyasla sinyal-bilgilerin çok basit bir mantığı vardır: Kesinleşebilmek.

“Kesin bilgi RT” denilen bilginin “gerçekten, sahiden” kesin olup olmaması, kesinleşebilmesi/kesinleşememesi herşeyi değiştirir, insanların, mekânların, ilişkilerin, herşeyin statüsü, insanlar arasında dolaşımda olan sinyal-bilgilerin kesinliklerini teşkil eden süreçlere bağlıdır.

Bir sinyal-bilginin kesinleşme süreci, Admin ile Trol’ün birbirinden ayırt edilmesine bağlıdır.

Bu iki rolü şöyle ayırt ederiz: Admin, verdiği sinyal kesin olan birisidir. Trol, sinyallerin kesinleşme sürecini manipüle eden birisidir.

Bilişim sistemlerinde Admin’leri Trol’lerden ayırt eden bir veritabanı vardır. Admin, veritabanında (gene bir Admin tarafından) “Admin” olarak işaretlenmiş olduğu için Admin’dir. Trol’ü Trol olarak işaretlemek de Admin’in görevlerinden birisidir (bu bir emniyet-eminlik sorunudur).

Yani bilişim sistemlerinde kimin Admin olduğu veritabanında yazılıdır; bu durumun dolaysız sonucu, Admin’in verdiği sinyallerin kesin kılınmasıdır. Sinyaller verildikleri anda kesinleşir, çünkü Admin’lik daha en baştan kesinleşmiştir (çünkü “orada yazılıdır”). Adminlik ile kesinleşme arasındaki sebep-sonuç zinciri dolaysız olduğundan, kesinleşme sürecine yapılan bütün müdahaleler de “Trollük” diyerek damgalanır (onun Trol olduğundan “emin” olunur).

Haberleşmenin baskın tarzının sinyalleşme şeklini alması, “Kesin bilgi RT” dediğimiz bilgilerin kesinleşme süreçlerinin de Admin-Trol ikilemine sıkışmasını getirdi.

Mesela “KHK”larla gönderilen “ihraç” sinyallerinin kesinleşme süreçleri böyle bir ikileme sıkıştı.

Bir tür Admin’lik vasfına sığınarak üretilen “KHK” sinyalleri, Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın açlık grevinde kendi diyalektik yanıtını buldu.

Hükümet kendi kendisini yetkilendirerek kendi Admin’liğini (Trol olmadığını) öne sürdü.

Fakat Nuriye ve Semih de kendi kendilerini bedenlendirerek kendi Admin’liklerini (Trol olmadıklarını) öne sürdüler.

Bu karşılaşma ile “KHK” sinyallerinin kesinleşme süreci bir anlamda askıya alındı.

Sistem ile İrade yüzleşme içine girdi.

Yetki, Beden, Sistem, İrade terimleri arasındaki bağıntıyı anlamak için Postmodern Yabancılaşma Modeli yazısındaki şemaya bakınız.

IBF

Not: Kesinlik ile eminlik arasındaki bağıntı da incelenmeli. Yazılı olanla sözlü olan arasındaki bağıntıyla ilişkili. Bilginin doğrulanması işiyle ilişkili.

bkz. Doğrulanmış Bilgi Yerine Sentezlenmiş Bilgi

Comments Off on Sinyalleşen Bilgi, Adminler ve Troller, Sistem ve İrade — Işık Barış Fidaner

Filed under şey

Comments are closed.