Görce Writings

Görce Writings are short texts (112 in English, 104 in Turkish) compiled in e-booklets (14 in English, 12 in Turkish) listed below. You can read the writings by following the links below the image.

Görce Yazıları kısa metinlerdir (İngilizce 112 tane, Türkçe 104 tane); bu metinlerin derlendikleri e-kitapçıklar (İngilizce 14 tane, Türkçe 12 tane) aşağıda listelenmiştir. Resmin altındaki linkleri takip ederek yazıları okuyabilirsiniz.

These interventions are like a necklace of most precious pearls. Reading them, I regularly feel anxiety – the writer understands the implications of what I say better than myself! — Slavoj Žižek

Bu müdahaleler en kıymetli incilerden bir kolye gibi. Onları okurken düzenli olarak kaygı hissediyorum – yazar benim söylediklerimin içerimlerini benden daha iyi anlıyor! — Slavoj Žižek

Görce (Virtue) is to assume the passion of ignorance in order to open the field of truth at the horizon of knowledge. It does not designate docta ignorantia in the sense of knowing the limitation of one’s mortal knowledge in the face of the transcendence of the divine absolute knowledge; it rather resembles Žižekian-Hegelian Absolute Knowing in the sense of assuming the ignorance of the big Other (Sex and the Failed Absolute). It is the practice of producing substances by freely unknowing them.

Görce (Virtue) bilmezlik tutkusunu üstlenerek bilginin ufkunda sahiliğin alanını açmaktır. Tanrısal mutlak bilginin aşkınlığı karşısında insanın fani bilgisinin kısıtlı kaldığını bilmesi anlamına gelen docta ignorantia değildir, büyük Öteki’nin bilmezliğini üstlenmek anlamında Žižekçi-Hegelci Mutlak Bilme’ye benzer. Tözleri özgürce bilmeyerek üretme pratiğidir. Bkz “Virtue, Erdem, Görce” (Fidaner) , “Ignorance’a Cehalet Değil Bilmezlik Denmelidir” (Fidaner), “Çevirmenler, True’ya Doğru demeyelim, Sahi diyelim” (Fidaner, Ayanoğlu), “Özgürlük bilmezliğin öbür yüzüdür” (Žižek).

72e94f1aeea8777bda0c64bec84d94ea

René Magritte, “The False Mirror” (Fol Ayna)

I started compiling Görce Writings via the texts I wrote in English for the Žižekian Analysis blog and then translated into Turkish. The first text is dated 2018, the first compilation is dated 2020. Sometimes I write in English and then translate into Turkish. Sometimes I write in Turkish and translate into English. Sometimes I don’t translate and leave it in the original language, some texts turn out to be untranslatable to the other language anyway. If you have no idea where to start, I suggest that you read this text as an introduction: “Authority, Body, Will, System, Desire, Malfunction and the Coronavirus”. After reading some texts, you might consider testing yourself by doing a Quiz! See also the Spanish version: “Autoridad, Cuerpo, Voluntad, Sistema, Deseo, Mal Funcionamiento y el Coronavirus”

Görce Yazılarını derlemeye Žižekian Analysis blogu için İngilizce yazıp Türkçeye çevirdiğim yazılarla başladım. İlk yazı 2018 tarihli, ilk derleme 2020 tarihli. Bazen İngilizce yazıp Türkçeye çeviriyorum bazen Türkçe yazıp İngilizceye çeviriyorum. Bazen de çevirmeyip özgün dilde bırakıyorum, zaten bazı yazılar öbür dile çevrilemez oluyor. Nereden başlayacağınızı hiç bilmiyorsanız, giriş olarak şu metni okumanızı öneririm: “Yetki, Beden, İrade, Sistem, Arzu, Arıza ve Koronavirüs”

Işık Barış Fidaner

Görce e-booklets in English:

1) Aurora Borealis (9)

2) Authorization and Embodiment (11)

3) Energy and Entropy (8)

4) Symbolic Mourning and Real Mourning (9)

5) Coronavirus (6)

6) Return to Real Embodiment (7)

7) Meta Non-language (9)

8) One-sided Coin (8)

9) Clamor and Lenio (7)

10) True Truth (8)

11) Interlocutorship (9)

12) Staging Entropy (7)

13) Combinatorial Unworld (7)

14) Third Sex (7)

Writings that are not yet compiled.

Türkçe Görce e-kitapçıkları:

1) Aurora Borealis (9)

2) Yetkilenme ile Bedenlenme (9)

3) Enerji ile Entropi (7)

4) Simgesel Yas ile Gerçek Yas (9)

5) Koronavirüs (6)

6) Gerçek Bedenlenmeye Geri Dönüş (7)

7) Üst Dildışı (7)

8) Tek-yüzlü Bozuk Para (11)

9) Fallus’un Ötesi (12)

10) Kum Tanesi (11)

11) Sahi Sahilik (8)

12) Entropiyi Sahnelemek (8)

Henüz derlenmemiş yazılar.

Işık Barış Fidaner is a computer scientist with a PhD from Boğaziçi University, İstanbul. Admin of Yersiz Şeyler, Editor of Žižekian Analysis, Curator of Görce Writings. Twitter: @BarisFidaner (details)

Işık Barış Fidaner doktoralı (Boğaziçi Üniversitesi) bir bilgisayar bilimcidir. Yersiz Şeyler‘in Admini, Žižekian Analysis’in Editörü, Görce Yazıları‘nın Küratörüdür. Twitter: @BarisFidaner (ayrıntılar)