Sözlük 📖

Yersiz Şeyler’de ve Žižekian Analysis’de önerilen terimleri listelemek içindir. Ayrıca önceden bilinen kimi terimleri de içerir.

abese icra: inductio ad absurdum 🔗
afra: aura 🔗
ağlaşma: wetworking 🔗
ahmakina: idioteque 🔗
akıl altın 🔗
aklın dolandırıcılığı: conning of reason 🔗
aklın kurnazlığı = aklın kuru + aklın nazı: cunning of reason 🔗
alabalık gıdıklama/kalabalık gıdıklama: trout tickling/crowd tickling 🔗
Alay Tanrısı 🔗
amayurt: botherland 🔗
angajman: engagement 🔗
anlam-adımı: step-of-sense, pas-de-sens 🔗
anlam-atımı, anlam-kesmesi, anlam-vuruşu, anlam-darbesi: beat-of-sense, coup-de-sens 🔗
anlam-tanesi, anlam-kırıntısı: bit-of-sense, peu-de-sens 🔗
anlamsızı: ab-sens 🔗
annetöz/ammetöz 🔗
anlayış ilkesi: principle of charity 🔗
antikarz 🔗
anti-şiir 🔗
arayadsıma: internegation 🔗
arı hanımlar: bee maidens 🔗
arıza: malfunction 🔗
arızi, kazai: accidental
ar-kası 🔗
arzımuhal 🔗
arz-rica dengesi 🔗
arzu: desire 🔗
asıl-yem: master-bait 🔗
askıda inanmazlık: willing suspension of disbelief 🔗
aşırı-özdeşim: over-identification 🔗
ayarlama, kipleme: modulation 🔗
ayık/esrik/bayık 🔗
ayrılma: separation 🔗
ayıpçıl: obscene
ayırı: gap
açükleme: lecturing, mansplaining
asla’n/aslan: your never/lion 🔗
aşkın: transcendent
aşkınsal: transcendental
Babanın-Adı: Name-of-the-Father 🔗
Babanın-Hayrı: No-of-the-Father 🔗
bağdaşmazlık, tutarsızlık: inconsistency
bağfaaliyet 🔗
bağlaşma: linking 🔗
barışma: reconciliation 🔗
baş-kası 🔗
başlandırı: inception 🔗
baş-language 🔗
bata: culture 🔗
batandaş 🔗
bedenlenme: embodiment 🔗
bel altın 🔗
belirleyici düşünüm: determining reflection 🔗
belirti: symptom 🔗
bencil taşlama ayini 🔗
bengi düşüş: eternal fall/collapse 🔗
berigölgeleme: foreshadowing 🔗
beyaz erkeklik 🔗
bildiği varsayılan özne: sujet suppose savoir, subject supposed to know
bildiği varsayılan yüzey: surface supposed to know 🔗
bilebilgi 🔗
bilemeyebilgi 🔗
bileşen dürtü: partial drive 🔗
bileşimsel: combinatorial 🔗
bilirbilmezlik balonu 🔗
bilirti: sinthome 🔗
bilmemezlik 🔗
bilmeyememe 🔗
bilmezlik: ignorance 🔗
binyılcı nergis: millenial narcissus 🔗
bir şeyin bilinçsizliğinde olmak: to be unconscious of something 🔗
biricik, eşsiz: unique 🔗
boş hipotez: null hypothesis 🔗
boşbeleş işler: bullshit jobs 🔗
boşbeleştiri: bullshitization 🔗
boşluk: void
boşuna: futile 🔗
bön: moron 🔗
bön vivant 🔗
büyükolizm: spellcoholism 🔗
büyükurgu: magic-fiction 🔗
can: soul 🔗
canavar: monster 🔗
cast-rate 🔗
cehalet-i ruhiye 🔗
cinyıs: genius 🔗
çaba: effort 🔗
çatışkı: antagonism 🔗
çatışkılı çelişki: antagonistic contradiction (矛盾) 🔗
çatışma: conflict 🔗
(ç)Evren 🔗
çiçekonomi: gig economy 🔗
çiğneniş: transgression
Çince fısıldama: Chinese whispers 🔗
çizili baykuş: barred owl 🔗
dadanmak: to haunt
dairesel: circular 🔗
defterden silme: foreclosure 🔗
değer fazlası, artakalan değer: surplus-value
dekripsiyon: decryption 🔗
delil: evidence 🔗
demembrance 🔗
de-monstration/demon-stration 🔗
deşifreleme: decipherment 🔗
devam/özlemek: encore/en-core 🔗
devirmek: to subvert
devridair 🔗
dırdır: blah-blah-blah, grumble 🔗
dırdırdır 🔗
dışarım: ex-sistence 🔗
dışsal düşünüm: external reflection 🔗
diffractor, diffractress 🔗
dikiliş 🔗
dikiş: suture 🔗
dilâlem: languagedom 🔗
dil altın 🔗
dilmeden, dilmedeni, dilmedeniye: lalangue/lâl-ange, ekholog, ekhosen 🔗
dilmedeniyet 🔗
dinamistik: dynamistics 🔗
direşmek/direşken/direşim: persisting/persistent/persistence 🔗
dişil: feminine
doğramak: linearize 🔗
doğru: right
doğurucu: obstetric 🔗
doğurultu 🔗
doğurusal: nonlinear 🔗
doğur-ussal: dialectical 🔗
dokunak: tuché 🔗
donakalma/bakakalma/gülekalma 🔗
döngürültü 🔗
döngüsel: cyclic 🔗
duvarış 🔗
duyma görüsü 🔗
dürtüsel ettirgenlik: se faire, making-oneself-done 🔗
düşlem: fantasy
düşmedeniyet 🔗
düşünşey: Gedankending 🔗
düşünümlü belirlenim: reflexive determination 🔗
düşüş düşünü düşürmek 🔗
edilgileşim: interpassivity 🔗
edinilmezyum: unobtainium 🔗
eduvar 🔗
ek-Bir (ek-sik): le plus-Un 🔗
Ekho: Yankı 🔗
ekholoji: echology 🔗 bkz. yankıbilim
ekholokasyon: echolocation 🔗
ekhona: echon 🔗
ekhosen: echoscene, echocene
ekhosistem: echosystem 🔗
ekhosit: echocide 🔗 bkz. yankıkırım
ekmek arası (ve porsiyon) geri besleme: feedback sandwich 🔗
ekosit (çevrekırım): ecocide 🔗
eksiklik: lack
el altın 🔗
eleşim 🔗
eleştirel beyefendi 🔗
entropoloji 🔗
emprickle 🔗
Erbaba: Urvater, primal father 🔗
ergime: initiation 🔗
eril: masculine
Erişimiznu Tanrısı 🔗
eryazgı: predestination 🔗
esas-imleyen: master-signifier 🔗
es piri: S1 🔗
eşik başı: threshold guardian 🔗
eşik/ışık/zar: limen/lumen/lamina 🔗
eşyaşam: symbiosis 🔗
ev-semptom: house-symptom 🔗
eyleme dökme: acting out 🔗
eyleme vurma: passage à l’acte 🔗
Fallik Kadın Dini: Religion of Phallic Woman 🔗
fallokristal: phallocrystal 🔗
fallus haseti (has-et): phallus envy 🔗
fanilik haseti: mortality envy 🔗
farzıhal 🔗
fazlalık: excess
feda: sacrifice 🔗
femystifying 🔗
fetişçi: fetishistic 🔗
fitne: captivation 🔗
fol: false 🔗
foya: fraud, fraudulence 🔗
fütursuz, no fütur: relentless, no future 🔗
garantiye sınıfı 🔗
gececil: nocturnal 🔗
geçenek: the pass, la passe 🔗
gerçel: actual 🔗
gerekli: necessary
geri saçılan X huzmesi: backscatter X-ray 🔗
göktaşı: meteor 🔗
görce: virtue 🔗
görcül: virtual 🔗
görcül doğurganlık: virtual fecundity 🔗
gözyası 🔗
güden beyan (tözgüdüm, özgüdüm, sözgüdüm, közgüdüm) 🔗
gülekalma 🔗
gündüş: daydream 🔗
günsel: diurnal 🔗
haki-kat: turf 🔗
halife/abdal 🔗
harfiyet/hafriyat/sahilik: letter/litter/littoral 🔗
hasat (has-at) 🔗
hasbinahlat 🔗
hayal kırıklığı, hüsran: frustration 🔗
hayali baba: imaginary father 🔗
haysiyetmezlik 🔗
hayvancık işareti: zodiac sign 🔗
hazım ilkesi 🔗
hazzet-ve-hazmet-ve-hizmet 🔗
hemseslenme, hemseda: equivocation, equivoque 🔗
hep-zaten: always-already 🔗
hermetik deri: hermetic skin 🔗
Herr-matik/hermetik 🔗
hır-kası 🔗
hızlıca kurtulma: getting rid of 🔗
hiçkoku 🔗
Hiçpekora: Neveryland 🔗
hiperego: hyperego 🔗
histerez: hysteresis 🔗
his-teri 🔗
horgörgü/hoşgörgü 🔗
hususiyet: privacy 🔗
Hülya Espri: Holy Spirit 🔗
ıskartaya çıkarmak: discard 🔗
içme ilkesi: drinking principle 🔗
içkin: immanent
ifade vermek, ifadelendirmek: to articulate
iğdiş: castration 🔗
iğret: abject 🔗
iğretim: abjection 🔗
ihtiyaratılış, ihtiyaçılış 🔗
ihtizaz, ihtisar 🔗
ilişkisizlik: non-relation 🔗
ile nihayet, illa nihayet, ilanihaye 🔗
ileşim 🔗
ikrar: acknowledgement 🔗
ikrar zarı 🔗
ima’m/imam: my allusion/priest 🔗
ima’n/iman: your allusion/faith 🔗
imgesel, hayali: imaginary
im kansız 🔗
imlendiren 🔗
imleten 🔗
imletim: signification 🔗
imleyen: signifier 🔗
imleyiş: signifiance (signifierness) 🔗
initiation 🔗
inkâr: denial, disavowal
inkâr oranının düşme eğilimi 🔗
inkârcı katlanma, inkâr silsilesi 🔗
ispat: proof 🔗
istihzamane 🔗
itim: Drang 🔗
izafi (iz-afiyet, iz-afet): relative (relativity) 🔗 bkz. iyi-zafiyet
iş-başında-bilgi, iş-bilgisi: knowledge-at-work, know-how, savoir-faire 🔗
işaret: sign 🔗
işe yaramaz: useless 🔗
işe yarar: useful 🔗
iyi-zafiyet, iyi-kaza/ikaz: eucatastrophe 🔗
kalıp: mold 🔗
kanatdaş: wingman 🔗
kanatyaprak: tepal 🔗
kanmayanlar dolanır/yanılır: les non-dupes errent 🔗
kapsayarak aşmak: to sublate, Aufhebung
karşıl: reciprocal 🔗
kar tanesi: snowflake 🔗
kaybolan aracı: vanishing mediator
Kayıp Erek Efsanesi 🔗
kazık çakma: fixation 🔗
kendi-için, kendine-göre: for-itself
kendindar 🔗
kendinibütün 🔗
kendini kullandırmak: making oneself used 🔗
kendini sevme: amour de soi 🔗
keyfiyet: jouissance, enjoyment 🔗
keyif fazlası, artakalan keyif: surplus-jouissance, surplus-enjoyment
kılık değiştirme: masquerade 🔗
kızıllaşma: redshift 🔗
kibariyet 🔗
kimera: chimera 🔗
kimlik taslama: imposture 🔗
konduran düşünüm: positing reflection 🔗
konyadsıma: positnegation 🔗
korku tırnağı: scare quotes 🔗
koyuşmak: fuck 🔗
kökenin gayesi: origin’s Troy 🔗
kum tanesi: grain of sand 🔗
kusur: flaw 🔗
kuzdurmak 🔗
Kuzgun Tanrı 🔗
kürotör: curauthor 🔗
lamel, akıtman, fetir-adam: lamella, l’hommelette, manlet 🔗
latcher 🔗
lüzum: exigency 🔗
mahut, muhat 🔗
makrohal: macrostate 🔗
malumat fazlası: surplus-information 🔗
mamilla haseti: mamilla envy 🔗
Markov battaniyesi: Markov blanket 🔗
mastar-imleyen 🔗
mayışlı emek: wage labor 🔗
mayışma hakkı: Le Droit à la paresse 🔗
mazahlat 🔗
mecaz: metaphor 🔗
mecaz-ı mürsel: metonymy 🔗
mecburiyet: obligation 🔗
mefhum: notion
meftun: captivated 🔗
mem: meme 🔗
menfez: influencer 🔗
merak: curiosity 🔗
merhum niceliklerin hayaletleri: ghosts of departed quantities 🔗
mevcudiyet: presence
mikoriza: mycorrhiza 🔗
mikrohal: microstate 🔗
morlaşma: blueshift 🔗
muamma: enigma 🔗
muhafazakök: conserootive 🔗
muhatap: addressee, interlocutor 🔗
muhataplı: dialogic 🔗
muhatip: speaker 🔗
muhatipli: monologic 🔗
mübadele: exchange
mündemiç kıstas: inherent criterion 🔗
Nah-ı Pir: Non-du-Père 🔗
nahora: Dasein 🔗
nakış: register 🔗
nakşetmek: to inscribe
naman-ı pir/kanman iptir: les noms du père/les non-dupes errent 🔗
Nam-ı Pir: Nom-du-Père 🔗
namevcudiyet, yokluk: absence
nazar (na-zar, naz-ar): gaze 🔗
neden: reason 🔗
neşir: emission 🔗
nevmelek (neon melek, nüve melek) 🔗
Nevropa: Neurope 🔗
nostaljezik: nostalgesic 🔗
olumsal: contingent
ontoanaliz: ontoanalysis 🔗
öbek: cluster 🔗
öbürikim: ex-cumulation 🔗
öğrenç: learnage 🔗
ölü başkan: dead president 🔗
ölümcül etmen: lethal factor 🔗
önbastırma: urverdrängung 🔗
ören beyan 🔗
öz-deşim: core-chipping 🔗
öz-dikişleme 🔗
özerekli, dışerekli: autotelic, exotelic 🔗
özgül unsur: unary trait, single stroke 🔗
özgürleşme: emancipation
özgürültü 🔗
öz-selam: self-greeting 🔗
parasempati: parasympathy 🔗
p-değeri: p-value 🔗
Platon’un sakalı 🔗
psiko-eleştiri: psychocriticism 🔗
rast: encount 🔗
rastyönel: occidental 🔗
refractor, refractress 🔗
refuse, re-fuse, defuse 🔗
rutinsellik 🔗
rüya işi, hayal işi: dream work 🔗
saçmantık: paradoks 🔗
saçyaprak: trichome 🔗
sadahlat 🔗
sadakat: fidelity 🔗
sahi: true 🔗
sahici: authentic 🔗
sahilik, sahihat: verity, true truth, vraie vérité 🔗
saklam: cache 🔗
salbırak 🔗
saldımsalak 🔗
salım: dissipation 🔗
salkımcı/sarkımcı: stalker 🔗
sanal ağa: virtual lord 🔗
sanrıça 🔗
saudade (melankolik arzu) 🔗
savaş-ya-da-sıvış-ya-da-seviş 🔗
sazlık yakamozu: will-o-the-wisp 🔗
sebep: cause 🔗
seda: voice 🔗
sefeci 🔗
selobantçı 🔗
semiyo-tik: semio-tics 🔗
semptomatik: symptomatic 🔗
sevgilinti 🔗
sevgiyi kendine tahsis etme: amour propre 🔗
seyyar çakıcı: traveling signsman 🔗
sıkça dokunmuş: thick texture 🔗
sicimleşme 🔗
silimleniş (siliniş-imleniş) 🔗
silsille 🔗
sikkoloji, sikkoanaliz 🔗
simgesel: symbolic 🔗
solgu: aphanisis, fading 🔗
solum ilkesi 🔗
soraklı: curious 🔗
sorgulamak: to question 🔗
(s)övgürültü 🔗
sürgürültü 🔗
suret: semblance 🔗
söyleniş öznesi: subject of statement 🔗
söyleyiş öznesi: subject of enunciation 🔗
sıfırtı 🔗
sınıf: class 🔗
simetrik kırma, simetriyi kırma: symmetric breaking, symmetry-breaking 🔗
simleyen 🔗
südur 🔗
süpürego: sweeperego 🔗
sütur 🔗
şampiyonluk kulpası 🔗
şaş: deviate 🔗
Şaşmaz: Atropos 🔗
Şeylâl 🔗
şirk-et: corpse-ration 🔗
tahterelelli 🔗
tamamlık taslama: posturing allness 🔗
tamamsız: not-all 🔗
tamlık taslama: posturing wholeness 🔗
taşınma, yerdeğiştirme, yerinden edilme: displacement 🔗
taşkınlık: excess 🔗
tav-izi 🔗
tekir 🔗
telkin: suggestion 🔗
tepkileşim 🔗
tezahür: manifestation 🔗
tezahürriayet 🔗
tonal/atonal eleştiri 🔗
töz, cevher: substance
tözne, cevherzat 🔗
true falls through false 🔗
turbacracy/turbo-crazy/dur-bak-rasi 🔗
tümgörü: panavision 🔗
uğrak: moment 🔗
umma’n/umman: your hope/ocean 🔗
umman sandığı: hope chest (çeyiz) 🔗
under-lie: proton pseudos 🔗
unutuk: lathouse 🔗
uzakın: extimate 🔗
uzakın burgu: extimate torsion 🔗
uzamsal: spatial 🔗
uyumsuz ‘ne’: expletive ne 🔗
üst-belirlenim: super-determinism 🔗
üst dildışı: meta non-language 🔗
üstben: superego 🔗
üstdüşüm: superposition 🔗
üstlenmek: to assume
vamp dişi: femme fatale 🔗
velev ki: vel 🔗
veri: data 🔗
vurgu tırnağı: stress quotes 🔗
w (dil-evi) 🔗
yabancılaşma: alienation
yadsıma: negation
yankıbilim: echology 🔗
yankıkırım: echocide 🔗
yanlama: drift 🔗
yanlış: wrong 🔗
yanlı şanlama 🔗
yansı/yankı (koyuş/konuş) 🔗
yapay zeka, suni istihbarat: artificial intelligence
yapıçarpım: struck-turalism 🔗
yarasalık etmek 🔗
yar-atılış: cliff-throwing 🔗
yatay işbirliği: horizontal collaboration 🔗
yazgı: destiny 🔗
yerçek (özçekim, çiçekim, gerçekim, yerçekim) 🔗
yerçekçilik 🔗
yerlileşme: territorialization 🔗
yersizleşme: deterritorialization 🔗
yetkilenme: authorization 🔗
yıldızlar beşiği: stellar nursery 🔗
yıldıztaşı: asteroid 🔗
yiğirt 🔗
yoğulluk: absential 🔗
yoğuşturma: condensation 🔗
yokluk: inexistence 🔗
yoksunluk: privation 🔗
yoldaş: comrade, tovariş 🔗
yoltaş: milestone 🔗
yorumsama: intrapretation 🔗
yuva-havuç: home-carrot 🔗
yüksük saklama: hide the thimble 🔗
zan davulcusu 🔗
zaruret hakkı: right of distress 🔗
zom erillik: toxic masculinity 🔗