Sözlük 📖

Yersiz Şeyler’de ve Žižekian Analysis’de önerilen terimleri listelemek içindir. Ayrıca önceden bilinen kimi terimleri de içerir.

ağlaşma: wetworking 🔗
angajman: engagement 🔗
anlam-adımı: step-of-sense, pas-de-sens 🔗
anlam-tanesi, anlam-kırıntısı: bit-of-sense, peu-de-sens 🔗
arıza: malfunction 🔗
arızi, kazai: accidental
arzu: desire 🔗
ayrılma: separation
ayıpçıl: obscene
ayırı: gap
açükleme: lecturing, mansplaining
aşkın: transcendent
aşkınsal: transcendental
barışma: reconciliation 🔗
bağdaşmazlık, tutarsızlık: inconsistency
bağlaşma: linking 🔗
bata: culture 🔗
bedenlenme: embodiment 🔗
belirti: symptom 🔗
bildiği varsayılan özne: sujet suppose savoir, subject supposed to know
bildiği varsayılan yüzey: surface supposed to know 🔗
bilemeyebilgi 🔗
bileşimsel: combinatorial 🔗
bilirti: sinthome 🔗
bilmeyememe 🔗
bilmezlik: ignorance
bir şeyin bilinçsizliğinde olmak: to be unconscious of something 🔗
biricik, eşsiz: unique
boş hipotez: null hypothesis 🔗
boşbeleş: bullshit 🔗
boşluk: void
boşuna: futile 🔗
can: soul
canavar: monster 🔗
cast-rate 🔗
çaba: effort 🔗
çatışkı: antagonism
çatışma: conflict
çiğneniş: transgression
dadanmak: to haunt
defterden silme: foreclosure 🔗
dekripsiyon: decryption 🔗
delil: evidence 🔗
demembrance 🔗
de-monstration/demon-stration 🔗
devirmek: to subvert
değer fazlası, artakalan değer: surplus-value
deşifreleme: decipherment 🔗
dırdır: grumble 🔗
diffractor, diffractress 🔗
dikiş: suture 🔗
dinamistik: dynamistics 🔗
dişil: feminine
doğru: right
düşlem: fantasy
eksiklik: lack
emprickle 🔗
eril: masculine
esas-imleyen: master-signifier 🔗
eşyaşam: symbiosis 🔗
ev-semptom: house-symptom 🔗
fallokristal: phallocrystal 🔗
fazlalık: excess
feda: sacrifice 🔗
fetişçi: fetishistic 🔗
fitne: captivation 🔗
fol: false 🔗
foya: fraud, fraudulence 🔗
fütursuz, no fütur: relentless, no future 🔗
gececil: nocturnal 🔗
gerekli: necessary
gerçel: actual 🔗
göktaşı: meteor 🔗
görce: virtue 🔗
görcül: virtual 🔗
günsel: diurnal 🔗
harfiyet/hafriyat: letter/litter 🔗
hayal kırıklığı, hüsran: frustration 🔗
hayali baba: imaginary father 🔗
hep-zaten: always-already 🔗
histerez: hysteresis 🔗
hususiyet: privacy 🔗
ifade vermek, ifadelendirmek: to articulate
ilişkisizlik: non-relation 🔗
imgesel, hayali: imaginary
imletim: signification 🔗
imleyen: signifier 🔗
imleyiş: signifierness (signifiance) 🔗
initiation 🔗
inkar: denial, disavowal
internegation 🔗
ispat: proof 🔗
izafi: relative
içkin: immanent
iğdiş: castration 🔗
iş-başında-bilgi, iş-bilgisi: knowledge-at-work, know-how, savoir-faire 🔗
işaret: sign 🔗
işe yaramaz: useless 🔗
işe yarar: useful 🔗
kanatdaş: wingman 🔗
kapsayarak aşmak: to sublate, Aufhebung
kar tanesi: snowflake 🔗
kaybolan aracı: vanishing mediator
kendi-için, kendine-göre: for-itself
kendini kullandırmak: making oneself used 🔗
keyfiyet: jouissance, enjoyment 🔗
keyif fazlası, artakalan keyif: surplus-jouissance, surplus-enjoyment
kılık değiştirme: masquerade 🔗
kimera: chimera 🔗
kimlik taslama: imposture 🔗
korku tırnağı: scare quotes 🔗
kum tanesi: grain of sand 🔗
kusur: flaw
latcher 🔗
lüzum: exigency 🔗
makrohal: macrostate 🔗
mecaz: metaphor 🔗
mecaz-ı mürsel: metonymy 🔗
mecburiyet: obligation 🔗
mefhum: notion
meftun: captivated 🔗
mem: meme 🔗
merak: curiosity 🔗
mevcudiyet: presence
mikoriza: mycorrhiza 🔗
mikrohal: microstate 🔗
muamma: enigma
muhatap: addressee, interlocutor 🔗
mübadele: exchange
nakşetmek: to inscribe
namevcudiyet: absence
nazar: gaze 🔗
neşir: emission
Neurope 🔗
occidentation 🔗
olumsal: contingent
öbek: cluster 🔗
ölü başkan: dead president 🔗
özgürleşme: emancipation
p-değeri: p-value
positnegation 🔗
rast: encount 🔗
refractor, refractress 🔗
refuse, re-fuse, defuse 🔗
rüya işi, hayal işi: dream work 🔗
sadakat: fidelity 🔗
sahi: true 🔗
sahici: authentic 🔗
sahilik, sahihat, hakikat: truth 🔗
salım: dissipation 🔗
sanal ağa: virtual lord 🔗
saudade (melankolik arzu) 🔗
seda: voice 🔗
semptomatik: symptomatic 🔗
silimleniş (siliniş-imleniş) 🔗
simgesel: symbolic 🔗
sorgulamak: to question
struck-turalism 🔗
suret: semblance 🔗
söylenenin öznesi: subject of statement
söyleyişin öznesi: subject of enunciation
sınıf: class 🔗
şaş: deviate 🔗
tamamlık taslama: posturing allness 🔗
tamamsız: not-all 🔗
tamlık taslama: posturing wholeness 🔗
taşınma, yerdeğiştirme, yerinden edilme: displacement
telkin: suggestion 🔗
tezahür: manifestation
töz, cevher: substance
true falls through false 🔗
uğrak: moment 🔗
uzakın: extimate 🔗
uzamsal: spatial 🔗
üst dildışı: meta non-language 🔗
üstben: superego 🔗
üstdüşüm: superposition 🔗
üstlenmek: to assume
veri: data
vurgu tırnağı: stress quotes 🔗
w 🔗
yabancılaşma: alienation
yadsıma: negation
yankıbilim: echology 🔗
yankıkırım: echocide 🔗
yanlış: wrong
yapay zeka, suni istihbarat: artificial intelligence
yazgı: destiny
yerlileşme: territorialization
yersizleşme: deterritorialization
yetkilenme: authorization 🔗
yoğunlaştırma: condensation
yokluk: inexistence 🔗
yoldaş: comrade, tovariş 🔗
yıldıztaşı: asteroid 🔗
yuva-havuç: home-carrot 🔗
zaruret hakkı: right of distress 🔗