Tag Archives: Karl Marx

Feuerbach üzerine tezler — Karl Marx

1

Önceki bütün maddeciliklerin kusuru –Feuerbach da dahil– Şey’i, gerçekliği, duyulanları, yalnızca nesne veya sezgi şeklinde kavramalarıdır; onu öznellikle kavramak, duyarlı insan faaliyetiyle pratikte kavramak dururken…

Dolayısıyla onların gelişimiyle etkinleşen yan, maddecilik yerine ülkücülük oldu; tabi sopsoyut bir tarzda çünkü ülkücülük gerçek duyarlı faaliyeti bizzat tanımaz.

Feuerbach duyulur nesneleri düşünşeylerden ayrı tutmak ister ama insan faaliyetini nesnel faaliyetten saymaz. O yüzden Hristiyanlığın Özü‘nde sahiden insani olan tek tavrın teorik tavır olduğunu söyler, pratiğin ise olsa olsa kirli-Yahudi tezahürüne kazık çakabilir. Böylece ‘devrimci’, ‘pratik-eleştirel’ faaliyeti kavrayamamış olur. Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri

Termodinamik üzerine — Jacques Lacan

Kölenin bilgisini ondan çıkartan şey –yakından bakarsak– Hegel’in evrelerini adım adım izlediği tarihin tamamıdır. Hegel’in bu tarihi istikametini görmeden izleyebilmesi olağandışıdır ve haklı bir nedenle: Hegel Newton’un keşifleri alanındaydı henüz, termodinamiğin doğuşuna tanık olmamıştı henüz. Termodinamik adını alarak bütünleşen bu alanı oluşturan formülleri Hegel eğer devreye sokabilseydi, belki orada imleyenin hükmünü tanıyabilecekti. Orada imleyen üst üste tekrarlanır: S1, gene S1. Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri

Marx Geri Döndü Tv Dizisi (Türkçe Altyazılı)

Kaynak: Fraksiyon.org

Marx Geri Döndü, tanıdık bir ifade. Binbir türlü krize boğulan kapitalizme karşın dimdik doğrulan Marx’ı ve daha doğrusu eleştirel kuramını anlatmaya yarıyor.

Bu ifade şimdi ise Arjantin’de yayınlanan bir tv dizisinde hayat buluyor. Komünist Manifesto’yu temel alan bu dizi için Fraksiyon çeviri grubunda yer alan dostlarımızın hazırladığı altyazılı bölümleri size sunuyoruz.

marx-geri-dondu-792x445

Okumaya devam et

Yorum bırakın

Filed under çeviri, kurgu

Katı Olan Herşey Yüceltiliyor — çeviri derlemesi

kati-olan-hersey-kapakSon versiyon: 21 Eylül 2015

(60 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Katı olan herşey

Reich ile Einstein

Gri alanda (Slavoj Žižek)

Dünya gözüyle? (Pink Floyd)

Kriz: Çağdaş dünyanın hakiki ve sahte çelişkisi (Alain Badiou)

Kapital’den bir cümle ve paragraf (Karl Marx)

Fiilî ile Virtüel (Gilles Deleuze)

Güneşin kalbine göre yapın ayarlamaları (Pink Floyd)

Uzakınlık (Jacques-Alain Miller)

Yeni oyunlarda öykü anlatımı aksiyonu yenmekte (Douglas Heaven)

Kağıtlar, Lütfen: büyük ses getiren ‘sıkıcı’ oyun (Lucas Pope ile görüşme)

Dijital oyunlar, sanat ve gürültü: Today programındaki tartışmaya hükmeden eskimiş stereotipler (Keith Stuart)

Psikanalizin Sonlandırılma Kriterleri Üzerine (Melanie Klein)

Ben hayatta kalacağım (Gloria Gaynor)

Kapıya yaslanmayınız

Franz Kafka’ya mektup

Diğer kitaplar

6 Yorum

Filed under çeviri, kitap, oyun

Kapital’den bir cümle ve paragraf

In a first approach, commodity fetishism is “a definite social relation between men, that assumes, in their eyes, the fantastic form of a relation between things.”
[Karl Marx 1867 Capital Vol 1 p.77] — Slavoj Zizek 1989 Sublime Object of Ideology p.14

Bir ilk yaklaşım olarak denebilir ki meta fetişizmi “insanların gözünde fantastik bir biçime, şeyler arasındaki bir ilişki biçimine bürünen, insanlar arasındaki belirli bir toplumsal ilişkidir.”
[Karl Marx 1867 Kapital Cilt 1 p.77] — Slavoj Zizek 1989 İdeolojinin Yüce Nesnesi (TR: Tuncay Birkan) s.39

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri

Taşınma

Ve ensonu, işbölümünün bize derhal ilk örneğini sunduğu şey şudur: insanlar doğal toplum içinde bulundukları sürece, şu halde, özel çıkar ile ortak çıkar arasında bölünme olduğu sürece, demek ki, faaliyet gönüllü olarak değil de doğanın gereği olarak bölündüğü sürece, insan kendi işine hükmedeceğine, insanın bu kendi eylemi, insan için kendisine karşı duran ve kendisini köleleştiren yabancı bir güç haline dönüşür. Gerçekten de, iş paylaştırılmaya başlar başlamaz herkesin kendisine dayatılan onun dışına çıkamadığı, yalnızca kendine ait belirli bir faaliyet alanı olur; o kişi avcıdır, balıkçıdır ya da çobandır ya da eleştirici eleştirmendir ve eğer geçim araçlarını yitirmek istemiyorsa bunu sürdürmek zorundadır — oysa herkesin bir başka işe meydan vermeyen bir faaliyet alanının içine hapsolmadığı, herkesin hoşuna giden faaliyet dalında kendini geliştirebildiği komünist toplumda, toplum genel üretimi düzenler, bu da, benim için, bugün bu işi, yarın başka bir işi yapmak, canımın istediğince, hiçbir zaman avcı, balıkçı ya da eleştirici olmak durumunda kalmadan sabahleyin avlanmak, öğleden sonra balık tutmak, akşam hayvan yetiştiriciliği yapmak, yemekten sonra eleştiri yapmak olanağını yaratır. Toplumsal faaliyetin bu şekilde sabitleşmesi, kendi ürünümüzün, bize hükmeden, biçim denetimimizden kaçan, beklentilerimize karşı koyan, hesaplarımızı boşa çıkaran maddi bir güç halinde bu toplaşması, zamanımıza kadarki tarihsel gelişmenin bellibaşlı uğraklarından biridir.

Marks-Engels, Alman İdeolojisi (kurtuluscephesi.com)

~~~

Displacement

2 Yorum

Filed under çeviri

Dağılım ve üretim

Ekonominin olağan işleri incelenirse her şeyin iki defa koyutlanması göze çarpar. Mesela zemin kirası, ücretler, faiz ve kâr, dağılım başlığı altındayken, arazi, emek ve kapital, üretimin failleri olarak üretim başlığı altındadır. Kapitali ele alırsak, iki defa koyutlandığı daha en baştan bellidir, (1) üretimin bir faili olarak, (2) gelir kaynağı olarak, özgül dağılım biçimlerinin bir belirleyeni olarak. Bunun gibi faiz ve kâr da, kapitalin artışının, büyümesinin biçimleri yani kapitalin öz-üretiminin momentleri oldukları ölçüde üretim altında bulunurlar. Dağılım biçimleri olarak faiz ve kâr, üretim faili olarak kapitali önvarsayarlar. Bunlar üretim faili olarak kapitali önvarsayım olarak alan dağılım biçimleridir. Ayrıca kapitalin yeniden-üretim tarzlarıdır.

Okumaya devam et

Yorum bırakın

Filed under çeviri

Postmodern Yabancılaşma Modeli — Işık Barış Fidaner

(Yeni Medya Çalışmaları Kongresi‘nde sunulmuştu –Kongre e-kitabıilk hali – ingilizcesi)

Işık Barış Fidaner

ÖZET
Sohn-Rethel’in Marks’ı yorumlayarak işaret ettiği “gerçek soyutlama” kavramı, kapitalizmin anlaşılabilmesi için önemli bir çıkış noktası sunmaktadır. Bu çalışmada, kapitalizmin işlerliğini sağlayan “gerçek soyutlama”nın şemasını çıkarmayı deniyoruz. Şemanın kavramsal bağlamını oluştururken bilimsel söyleme dayanan Sohn-Rethel’in aksine, kapitalizmin gündelik kavrayışını temel alıyoruz. ‘Postmodern yabancılaşma modeli’ olarak adlandırdığımız şema, dört öznel tavır (tüketici, kullanıcı, oyuncu, geliştirici), üç mesele (bağımlılık, istismar, bencillik), iki odaklanma noktası (komplocu, kader), ölçülebilir nesnelliği oluşturan iki yan (yetki, beden) ve bu iki yanlı nesnelliğe hem dayanak hem kaynak olan iki zeminden (irade, sistem) oluşuyor. Şemanın tamamı, ‘lüzum’ ve ‘keyfiyet’ olarak adlandırdığımız iki boyutun karşılıklı dolayımlanışları olarak biçimlenmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: yetki, beden, irade, sistem

Okumaya devam et

48 Yorum

Filed under bildiri, bilim, makale, oyun, programlama

Grundrisse’den

“Bağımsız bireylerin çatışmasından doğan toplumsal bağın bireyler karşısına nesnel bir zorunluluk ve aynı zamanda dışsal bir bağ olarak çıkması ise gerçekte onların bağımsızlığının bir başka ifadesinden ibarettir; toplumsal varoluş bireyler için gerçi bir zorunluluktur ama bu toplumsal varoluş aynı zamanda sadece bir araç olarak ve dolayısıyla bireyin kendisine dışsal ve hatta, para biçiminde, elle tutulabilen bir nesne olarak ortaya çıkar.

Okumaya devam et

Yorum bırakın

Filed under çeviri

Aşk insanların afyonudur ~ Karl Marx

İnsan aşkı yapar, aşk insanı değil. Aşk aslında, ya henüz kendine ulaşmamış ya da kendini yeniden yitirmiş olan insanın özbilinci ve özgüvenidir. Fakat insan, dünyanın dışında oturan soyut bir varlık değildir. İnsan, insanın dünyasıdır — devlet, toplum. Bu devlet ve bu toplum, dünyanın tersyüz edilmiş bilinci olan aşkı üretir, çünkü bunlar da tersine bir dünyadır.

Okumaya devam et

6 Yorum

Filed under çeviri