Category Archives: şey

Aydınlık Sokaklar

Ayrıca bkz.

Kampüssüzler ve Dayanışma Akademileri

Leave a comment

Filed under şey

Çeviri: Modernizmin Merkezi Sorunu – Alain Badiou

Birtakım İşler

abad

Bugün ben şöyle dile getirirdim: Siyaset güç alemi değildir, düşünce alemidir. Dönüştürmeyi amaçlamaz; önceden formüle edilemeyen imkanlar yaratmayı amaçlar. Siyaset durumlardan çıkarsanamaz, çünkü durumları siyaset tayin eder.

Peki bu eleştirel arkaplan üzerinde Lyotard neyi görünür kılar? “Bir başka dispositif” dediği şeyi. Ve bunun Kapital bakımından “ne diyalektik ne eleştirel, ama eş-imkanlı bir ilişki içinde” durduğunu söyler.

Kuşku yok ki modernizmin merkezi sorunu budur: Olumsuzluk ilişkisi nedir? Diyalektik olmayan başkalık nedir? Eleştirel olmayan eş-imkanlılık nedir? Ve arkaplanda, iki yol:

  • Sonsuzküçük olumsuzun yolu, hiçbir yüklemi olmayan boşluğun yolu, matematiklenebilen farksız çoksallığın yolu. Buradaki ilişki, saf mantıksal görünmedir. Siyaset bütün günsel [diurne] gücüyle korunur, çünkü alternatif bir süjeye ihtiyaç duymamıştır ve duymaz. “Proleter” benzeşmez ardışık tekilliklerin adıdır, tarihsel bir kuvvetin adı değildir. Benim izlediğim yol budur, hep eleştirdiği bu yol Lyotard’a göre, tarifsel cümlelerin normatif cümlelerle öldürücü eş tutulmasıdır, ya da işlevsiz Anlatının tersten sürdürülmesidir.
  • Öteki yol, kuramda hem Lyotard…

View original post 277 more words

Leave a comment

Filed under şey

Asla bir daha

Bu Dünyanın Dışından

Kuzgun — Edgar Allan Poe

Leave a comment

Filed under şey

Kendilerinden sonrası için de bir umut vesilesi — Tur Yıldız Biçer

17 Temmuz 2017

Bugün Sincan Cezaevi’ndeyiz, Ankara Sincan Cezaevi’nde, ve 131’inci gününde olan, açlık grevine hâlâ devam eden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile birlikteydik, onlarla görüştüm gün boyunca. Öncelikle şunu iletmek istiyorlar, bu süre içinde kendilerine destek veren, bu mücadelede yanlarında olan, mücadeleyi büyüten ve haksızlıklara hukuksuzluklara, bu adalet sürecine katkı sunan herkese sevgilerini selamlarını iletiyorlar. Nuriye Gülmen’in özellikle birkaç talebi var, onları paylaşmak istiyorum. İlk talebi:

“Bizim,” diyor, “sağlıkla ilgili sorunlarımız, taleplerimiz öncelikli değil. Bizim öncelikli taleplerimiz siyasî taleplerimizdir. Bunun mutlaka ön planda değerlendirilmesini istiyoruz. Ve tek talebimiz var, işimize dönmek. Uğradığımız bu haksızlığın hukuksuzluğun bir şekilde geri dönmesi, bizimle birlikte, aynı şekilde mağdur edilmiş, hiçbir somut gerekçe olmadan işlerinden edilmiş, açlığa mahkûm edilmiş kişilerin de bizim işe dönmemizle birlikte umut bulması ve bu adalet arayışının büyümesi, bu mücadelenin büyümesi, en büyük talebimiz budur” diyor.

Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

Çeviri: Entropi üzerine – Jacques Lacan

Birtakım İşler

lacccccan

(…) Böylece imleyen bir özneyi bir başka imleyene temsil etmekle ifadelendiriliverir. Bu açıcı tekrarlamaya, keyfiyete [jouissance] yönelik bu tekrarlamaya anlam verirken başlangıç noktamız budur.

Belli bir düzeyde bilgiye hükmeden, onu ifadelendiren, saf biçimsel gerekliliklerdir, yazının gereklilikleri, bu da günümüzde belli tipte bir mantığa yol açar. Şimdi, bir deneyimle, çağdaş mantık deneyimiyle (ki bu kendi içinde ve herşeyden önce yazının manipülasyonudur) desteklenebilecek bu bilgi tipi, analitik klinikte tekrarlamanın etkisini ölçme meselesinde iş başında olan bilginin aynısıdır. Başka deyişle, bize en damıtık gözüken bu bilgi, onu ampirisizmden damıtarak çıkarmamızın hiçbir yolu olmadığı gayet açık da olsa, daha en başta getirilmiş olduğu görülen o bilginin aynısıdır.

Buradaki bu bilgi kendi kaynaklarını açığa çıkarır, tekrarlamada, öncelikle birsel özellik [einziger Zug, trait unaire, unary trait] biçiminde, keyfiyetin aracı olduğunun bulunmasıyla açığa çıkarır — tam olarak keyfiyetin hayatın olağan gerilimlerine haz terimi altında dayatılmış sınırların ötesine gitmesi ölçüsünde.

Bu biçimleştirmeden açığa çıkıveren…

View original post 1,015 more words

Leave a comment

Filed under şey

İkilemsiz Mantık Nasıl Olur? — Işık Barış Fidaner

Bu kısa metinde demokratik uygarlık paradigması için ihtiyaç duyulan mantık biliminin temelini atıyorum.

IBF

İkili mantık Türkçe’de Doğru-Yanlış ikilemiyle, İngilizce’de True-False ikilemiyle, soyutta ise 1-0 ikilemiyle belirtilir. İkili mantığın ikilemli olmaktan başka hiçbir tanımlayıcı niteliği yoktur. Sayılan ikilemlerin ilgisizliği [1] de buna delalet eder.

İkili mantıkların hepsini A-X ikilemiyle ifade edebiliriz: A tekdüze bir niteliğin sürdürülmesidir, X de A’ya uymayan unsurların doldurulduğu bir çuvaldır. İkilemsiz mantıkta ise A-X yerine tüm alfabenin dizisi vardır A, B, C, D, …

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Çeviri: Alethosfer — Jacques Lacan

Birtakım İşler

ibf

Bilim, ancak imletim düzeninde biçim verilen ifadelere atıf yaptığı ölçüde, önceden hiçbir şeyin yer bulmadığı bir şeyden inşa edilir.

Bunun kavranması önemlidir, şayet anlamayı istediğimiz şey –neyle ilgiliyse?– bizzat bu etkinin unutulmasıyla ilgiliyse. Olduğumuz bu halde, hepimiz, belki de sahamız bilimin usta söylemi gibi işlemesi sayesinde genişlediğinden, her birimizin ne ölçüde –hiçbir noktada bunu bilmemiş olmamız nedeniyle– ilk başta küçük a nesnesi gibi belirlenmiş olduğunu bilmeyiz.

Bilimin genişlemesinin –ki ilginçtir, oluşun ne olduğunu belirlemekte çok etkili olduğu görülür– yeryüzünün çevresini kuşattığı bu çeperlerden, bilimin bulduğu şeyleri oluş diye tarif ettiği bu bölgeler kümesinden size önceden söz ediyordum. Bilimin kurguladığı şeylerin yer bulduğu bu yeri neden hesaba katmayalım ki, şayet bu şeyler formelleşmiş hakikat etkisinden başka hiçbir şey değilse? Bu yere ne ad vereceğiz?

Burada yine söylemek istediğim şeyi fazlaca vurguluyorum, ve bu sefer öne sürdüğüm şeyden öyle fazla gurur duymuyorum, ama bu soruyu gündeme getirmenin işe yarayacağını zannediyorum, niyesini göreceksiniz…

View original post 261 more words

Leave a comment

Filed under şey

Çeviri: Jacques Lacan ile Söyleşi – II

Birtakım İşler

jl

Aşağıdaki metin, https://birtakimisler.org/2017/06/19/ceviri-jacques-lacan-ile-soylesi-i/ bağlantısında yer alan çevirinin devamı olup, ilgili söyleşinin ikinci (ve son) bölümüdür.

Emilio Granzotto. Lacancılığın belirleyici özellikleri nelerdir?

Jacques Lacan. Lacancılık henüz mevcut değil ve o nedenle bunu söylemek için biraz erken. Kokusunu yeni alıyoruz daha, bir önsezi gibi.

Lacan, her halükarda, psikanalizi en azından kırk yıldır uygulayan ve uzun yıllardan beri de inceleyen bir adam. Yapısalcılığa ve dilbilime inanıyorum. Kitabımda şunu yazdım: Freud’un keşfi bizi, içerisine girdiğimiz, şöyle ifade edelim, tam olarak infans durumundan, konuşma yetisini henüz kazanmamış çocuk durumundan çıkararak, içerisinde ikinci kez doğduğumuz düzenin muazzamlığına götürür.  

Freud’un keşfini temellendirdiği simgesel düzen, somut evrensel söylem anı olarak dilden ibarettir. Şeyler dünyasını yaratan, sözün dünyasıdır ve bu şeyler, başlangıçta tüm oluşmakta olanla karışmış vaziyettedir. Yalnızca sözler şeylerin özüne tam bir anlam kazandırabilir. Sözler olmasaydı, hiçbir şey var olamazdı. Sözün aracılığı olmadan, haz nasıl bir şey olurdu?

Benim düşünceme göre, Freud, ilk eserlerinde –Düşlerin…

View original post 1,669 more words

Leave a comment

Filed under şey

Lecturing Exemption Demand Procedure and Policy — placeless book

ledppLast version: 1 July 2017

(16 pages — PDFLaTeX)

Contents

Introduction

Why Demand?

Why Not Application?

Why Not Reference?

The difference between Procedure and Policy

Key, Door, Bridge, Ground

Appendix: supposing-to-know

Leave a comment

Filed under kitap, şey

Lecturing Exemption Demand Procedure and Policy: 5. Key, Door, Bridge, Ground

In the previous section I presented the elements that distinguish between Procedure and Policy. Accordingly, Procedures (i) wander around rooms, (ii) are based on keys and doors, whereas Policies (i) wander around islands, (ii) are based on bridges and grounds. In this section I’ll tell “what” the said four metaphoric elements (key, door, bridge, ground) are.

5) Key, Door, Bridge, Ground

There are six questions, familiar to journalists, known as 5W1H:

0) Who?
1) What?
2) Why?
3) How?
4) Where?
5) When?

Continue reading

6 Comments

Filed under şey