Fetişlerin Simgesel Yetkilenmesi ile Semptomların Gerçek Yetkilenmesi — Işık Barış Fidaner

Hiçten Az‘da Žižek’in alıntı yaptığı Mladen Dolar, yetkilenmenin sorgulanmamış desteklerinin ironi ile boşa çıkarılmasından söz eder:

Bir konuşmanın katılımcıları Sokrat ile yüzleştiklerinde, sözleri birdenbire kulağa alıntı ve klişe gibi, ödünç alınmış sesler gibi gelmeye başlar; katılımcılar konuşmalarında onları yetkilendiren şeyin uçurumu ile yüzleşirler, ve yetkilenmenin olağan desteklerine dayanmayı denedikleri anda, yetkilenme başarısız olur. Sanki ironinin duyulmayan bir yankısı onların konuşmasına eşlik eder, bu yankı onların sözlerini ve seslerinin içini boşaltır, ve sesleri ödünç alınmış ve el konulmuş gibi görünür.

“Yetkilenmenin olağan destekleri”nin başarısız kalması, fetişlerin düşüşüdür. Yetkilenmeler sorgulanmaya başladığında, fetişler düşer ve semptomlar tezahür eder. Fetiş, yetkilenmenin sorgulanamaz bir desteğine beden verir; semptom ise yetkilenmenin sorgulanmasına beden verir [1]. Tüm simgesel yetkiler fetişçi inkâra dayanır. Buna simgesel iğdiş denir:

Simgesel iğdiş, dolaysız aptal varlığım ile simgesel unvanım arasındaki ayırının/çatlağın bir adıdır; bu yüzden … her yetki bu ayırının/çatlağın belirginleştiği durumlardan kendini korumalıdır. … Böyle aşağılayıcı anlar “iğdiş edici tecrübe” adını bütünüyle hak eder, babanın iğdiş olmuş ya da iktidarsız gösterilmesi nedeniyle değil, babanın acınası gerçekliği ile simgesel yetkisi arasındaki ayırının/çatlağın belirgin kılınması ve artık fetişçi inkâr yoluyla gözardı edilememesi nedeniyle. (age)

Şimdi, yetkinin fetişinin düşmesi, yetkiyi sorgulamanın semptomunu kendiliğinden ortaya çıkarmaz. Bir fetişin düşmesi, birçok fetişin belirmesine yol açabilir; bu, simgesel yetkiyi gerekçelendiren ve rasyonelleştiren bir simgesel bilgi biçimini alır.

Lacancı terimlerle, “doğal” yetkiden nedenlerle gerekçelendirilen yetkiye geçiş, elbette, Efendi söyleminden Üniversite söylemine geçiştir. (age)

İki söylem de fetişlere dayanır. Aradaki fark şudur: Efendi söylemi fetişleşmeyi yetkinin sahibi tekil Efendi figürü etrafında yerelleştirir; Üniversite söylemi ise fetişleşmeyi yetkiyi destekleyen simgesel bilgi etrafında dağıtır ve yayar. Hegel’in monarşiyi (Efendi söylemini) savunması, irrasyonel fetişleşme uğrağını kralın tekil varoluşunda yalıtma çabasıdır, böylece simgesel bilgi ile çoğalmasını önleme çabasıdır:

Yetkinin uygulanması lehte ve aleyhte nedenlerin sonsuz zincirinin listelenmesini kıran “irrasyonel” olumsal karar eylemidir. Hegel’in monarşiyi savunmasının gerekçesi tam da bu değil midir? Rasyonel bütünlük olarak devlet, tepesinde bir “irrasyonel” yetki figürüne gerek duyar; bu yetki, vasıflarla gerekçelendirilmez: Tüm diğer memurların güç uygulamak için yetilerini kanıtlaması gerekirken, kral, kral olması olgusu ile gerekçelendirilir. (age)

İrrasyonel fetişleşme uğrağının gerçel bir tekillikte yalıtılması ile semptomun tezahür etmesi arasında bir adım mesafe vardır. Fetişleşme yetkilenme ile bedenlenmeyi (S1‘in simgesel dikişi ile objet a’nın gerçek dikişini [2]) birbirine karıştırır. Objet a’nın bedenlenmesi S1‘in yetkilenmesinden ayrıldığı zaman semptom tezahür eder.

Kralın büyüleyici gücü S1 ile a arasındaki farkı örtmesinden gelir. Hegel bunları ayırır ve bir yanda S1‘in totolojik şaşkınlık içinde içeriksiz boş bir ad olduğunu, öte yanda kralın fizikî biçiminin ada eklenen bir çöpten ibaret olduğunu bize gösterir. (En Yüce Histerik)

Semptomun tezahürü, Lacan’ın “Analist ancak kendinden yetki alır” (l’analyste ne s’autorise que de lui-même) düsturuna dayanarak Žižek’in “öz-yetkilenme” diye adlandırdığı farklı bir tür yetkilenmeye yol açar. Gelin semptomun öz-yetkilenmesine “gerçek yetkilenme” diyerek onu fetişlerin “simgesel yetkilenme”sinden ayıralım. Gerçek yetkilenme, kendi sorgulanması ile örtüşür. Žižek gerçek yetkilenmeyi Hegelci Mutlak Bilme ile ilişkilendirir:

“Mutlak Bilme” duruşunu benimseyen özne, içeriğin (tikel bir sorgulama nesnesinin) önsel bir standardı (doğruluk, iyilik, güzellik) karşılayıp karşılamadığını sormaz; içeriği kendi kendisini kendi içkin standartlarına göre ölçmeye bırakır, böylece öz-yetkilenir. (Hiçten Az)

“İçkin standartlar” kendilerini ölçen içeriklerin ortak ortamı olan dile atıf yapar. Sokrat’ın ironisi, dilde düşüncenin gerçek yetkilenmesine yol açan bir semptom işlevi görmesidir.

(İngilizcesi)

Işık Barış Fidaner doktoralı (Boğaziçi Üniversitesi) bir bilgisayar bilimcidir. Yersiz Şeyler‘in Admini, Žižekian Analysis’in Editörü, Görce Yazıları‘nın Küratörüdür. Twitter: @BarisFidaner

Notlar:

[1] Ayrıca bkz “Fetiş ve Semptomda Yetkilenme ile Bedenlenme”

[2] Bkz “Yetkilenmenin (Simgesel Dikiş) Bedenlenmeden (Gerçek Dikiş) Ayrılması”

Alıntıları kendim Türkçeleştirdim.

29 Yorum

Filed under şey

29 responses to “Fetişlerin Simgesel Yetkilenmesi ile Semptomların Gerçek Yetkilenmesi — Işık Barış Fidaner

 1. Geri bildirim: Symbolic Authorization of Fetishes and Real Authorization of Symptoms — Işık Barış Fidaner – Žižekian Analysis

 2. Geri bildirim: Dekripsiyon ile Deşifreleme — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 3. Geri bildirim: Simgesel Angajman ile Gerçek Angajman — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 4. Geri bildirim: Fol Melankoliden Kurtulmak: Kabuktaki Hayalet — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 5. Geri bildirim: Tanrı ve Doğa’nın Modern Yası — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 6. Geri bildirim: Berardi’nin Üç Tefekkür’üne Bir Yanıt — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 7. Geri bildirim: Yetkilenme ile Bedenlenme — derleme | YERSİZ ŞEYLER

 8. Geri bildirim: Ayna Evresi ve Sosyal Medya: Yetkilenme ile Bedenlenme — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 9. Geri bildirim: Soyut Fallus Fetişinin Ötesi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 10. Geri bildirim: İş-başında-bilgi, Gerçek Angajmanlı Çabadır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 11. Geri bildirim: Bir Üst Dildışı Vardır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 12. Geri bildirim: Sadece bedenlenmeler ve yetkilenmeler vardır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 13. Geri bildirim: Fetişçi “Kavrayış” ile Semptomcu Kavrayış — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 14. Geri bildirim: Hep Vardı ile Hiç Olmadı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 15. Geri bildirim: İğdiş ve Jouissance Diyalektiği — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 16. Geri bildirim: İrade, Semptomun Gerçekliğine Tahammül Etme Gücüdür — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 17. Geri bildirim: Fetişçi Gizemi Bozmak ve Üçüncü Cinsiyet — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 18. Geri bildirim: Fallik Boşunalık, Post-Ödipal Gelişim, Üstben ve Canavar Olmak — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 19. Geri bildirim: Ben De: Kadınlar Erkekler İçin Feda Olmayı Reddediyor — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 20. Geri bildirim: Aziz, Dahi, Deli — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 21. Geri bildirim: Benlik ile Belirti, Bakım ile Adaptasyon — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 22. Geri bildirim: Dilin Asgari Yapısı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 23. Geri bildirim: Yorumlama ancak hemseslenme ile işleyebilir — Jacques Lacan | YERSİZ ŞEYLER

 24. Geri bildirim: Medyada İçeriğin İçerilmesi: Alaycı Şaşırma ve İronik Şaşırma — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 25. Geri bildirim: Fallus’un Saçmantığı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 26. Geri bildirim: Žižek cehennem bölgelerini nasıl oynattı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 27. Geri bildirim: Terazi (hayvancık işareti) ve Sokrat — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 28. Geri bildirim: Auto-rise: Arzu ancak kendisinden yetki alır — Slavoj Žižek | YERSİZ ŞEYLER

 29. Geri bildirim: Kopya çekme evladım! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER